Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki. Raport roczny VIGO Photonics S.A. za 2018 rok