Raport bieżący nr 12/2021 z 16.06.2021 roku.

Strategia rozwoju VIGO Photonics na lata 2021-2026

Zarząd VIGO Photonics Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”) informuje o
przyjęciu strategii rozwoju VIGO Photonics na lata 2021-2026 („Strategia, Strategia VIGO 2026”), której
główne założenia zaprezentowane są poniżej.
Strategia zakłada, że podstawowy cel Spółki, jakim jest pomnażanie jej kapitału i wzrost wartości
Spółki dla Akcjonariuszy, w perspektywie do 2026 r. będzie realizowany poprzez kontynuację rozwoju
na globalnym rynku fotoniki, w tym wspieranie rozwoju segmentów rynku w których Spółka jest
obecna oraz poszerzenie zakresu działalności Spółki o nowe obszary.
Zarząd identyfikuje szereg potencjalnych szans biznesowych dostępnych dla Spółki w ramach rynku
fotoniki, których wykorzystanie może pozwolić na realizację ambicji wzrostowych w perspektywie
2026. Za najbardziej perspektywiczne z potencjalnych inicjatyw wzrostowych Spółki Zarząd uznaje:
1) Eksplorację rynku detektorów MCT (HgCdTe), w tym ekspansję (geograficzną, segmentową) w
obszarach rynku nieobjętych regulacjami wyłączającymi stosowanie rtęci i kadmu w detektorach,
2) Rozwój technologii detektorów i modułów podczerwieni z materiałów powstałych na bazie
związków z III i V grupy układu okresowego pierwiastków, zgodnych ze wspólnotową dyrektywą
Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
3) Rozwój epitaksji materiałów półprzewodnikowych III-V oraz produkcji źródeł bliskiej podczerwieni
(laserów VCSEL),
4) Rozwój technologii źródeł podczerwieni,
5) Rozwój technologii systemów optoelektronicznych i fotonicznych układów scalonych dla średniej
oraz krótkiej podczerwieni,
6) Rozwój technologii matryc detektorów podczerwieni.
Realizacja Strategii VIGO 2026 podzielona jest na II etapy. W I etapie, obejmującym lata 2021-2023,
Spółka zamierza się koncentrować na:
1) Kontynuacji rozpoczętych projektów rozwojowych, w tym technologii fotonicznych układów
scalonych, detektorów z materiałów III-V, epitaksji materiałów półprzewodnikowych, technologii
źródeł podczerwieni,
2) Rozwoju bazy technologicznej i technicznej, wspólnych dla kluczowych inicjatyw prowzrostowych
poprzez inwestycje w R&D oraz uniwersalną infrastrukturę,
3) Dokonaniu, m.in. w oparciu o efekty projektów R&D, analizę sytuacji rynkowej, wyboru najbardziej
perspektywicznych i najlepiej rokujących inicjatyw wzrostowych, oraz przygotowanie planu
inwestycyjnego niezbędnego dla ich realizacji
W II etapie Spółka będzie koncentrować się na wdrożeniu najbardziej perspektywicznych inicjatyw
wzrostowych.

Ponadto Spółka zamierza kontynuować ekspansję na nowe rynki geograficzne i produktowe, w tym
inwestować w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach.
Ambicją Spółki jest utrzymanie tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30% rocznie oraz
wysokiej rentowności podstawowej działalności operacyjnej, w tym marży brutto na sprzedaży
powyżej 60% oraz rentowności EBITDA powyżej 40%.
Potencjał wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz EBITDA Spółki w okresie 2021-2023 szacowany jest
odpowiednio na:
1) 67 mln zł przychodów i 29,5 mln zł EBITDA w 2021 r,
2) 80 mln zł przychodów i 33,5 mln zł EBITDA w 2022 r.
3) 100 mln zł przychodów i 40 mln zł EBITDA w 2023 r.
Dla osiągnięcia celów strategicznych Spółka planuje, w okresie 2021-2023, inwestycje w badania i
rozwój oraz infrastrukturę techniczną w wysokości 30-40 mln zł rocznie, finansowane ze środków
własnych oraz dofinansowania publicznego do prac badawczo-rozwojowych.
Mając na uwadze potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji przyjętej Strategii Zarząd podjął
decyzję o zmianie polityki dywidendowej, która zakłada rekomendowanie przez Zarząd Walnemu
Zgromadzeniu Spółki niewypłacanie dywidendy w okresie realizacji Strategii oraz inwestowanie
wypracowanych zysków w przyspieszenie rozwoju Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne