Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12.03.2018 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. informuje, iż zmianie ulega data publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2018 roku, opublikowanym raportem bieżącym 2/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2017 rok był dzień 14 marca 2018.

Zarząd VIGO Photonics S.A. wyznaczył nowy termin publikacji raportu rocznego za 2017 rok na dzień 26 marca 2018 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportu rocznego jest przedłużenie procedury badania sprawozdania finansowego Spółki. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna przekazania raportu: §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim