Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 17.08.2017

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2017 z dnia  9 lutego 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Zgromadzenie Wspólników VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. („Inkubator” dawniej RON INVESTMENT Sp. z o.o.) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Inkubatora poprzez utworzenie  9.956 nowych udziałów wartości nominalnej 100 zł każdy . W ramach przedmiotowego  podwyższenia kapitału zakładowego, Emitent w dniu dzisiejszym złożył oświadczenie o objęciu 4.978 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 100 zł o łącznej wartości nominalnej 497.800 zł. Objęcie nowo utworzonych udziałów Inkubatora zostało dokonane po wartości nominalnej. Pozostałe 4.978 udziały zostały objęte przez Greenlight Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych w Warszawie („Fundusz”). Środki pozyskane przez Inkubator w ramach podwyższenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczoną na statutową działalność zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną Inkubatora.

Jednocześnie Emitent wskazuje iż zgodnie z umową inwestycyjną o której zawarciu informował raportem bieżącym ESPI nr 5/2017 zobowiązał się do udzielania Inkubatorowi wsparcia finansowego  m.in. w drodze obejmowana nowo utworzonych udziałów Inkubatora. Zgodnie z przyjętym budżetem Inkubatora na rok 2017, Emitent oraz Fundusz zobowiązali się  do dofinansowania w równych częściach działalności Inkubatora do kwoty nie wyższej niż 2.740.000 zł. każdy czyli łącznej kwoty nie wyższej niż 5.480.000 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR