Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 26.05.2021 roku.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką – liderem konsorcjum umowy o dofinansowaniu projektu badawczego „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni“, numer umowy: POIR.01.01.01-00-0185/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. VIGO Photonics S.A. jest Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz Inframet Krzysztof Chrzanowski.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 15 582 310,69 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 11 568 965,39 zł, co stanowi 74,24 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 9 374 039,12 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 6 218 367,26 zł.

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.01.2021 r.

Głównym celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. Celem dodatkowym jest opracowanie zestawu pomiarowego do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu. Proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb.

Emitent informował o umieszczeniu Projektu na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2020 r.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.