Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 06.06.2018 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do dwóch umów kredytowych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: “Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych modułów detekcyjnych z szerokopasmową elektroniką” („Projekt”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.:

• Umowy o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Aneks wprowadził zmiany dotyczące zabezpieczenia kredytu. Zgodnie z aneksem zmianie uległą wysokość hipoteki – zabezpieczeniem kredytu będzie hipoteka łączna umowna do kwoty 12 060 000,00 zł (dotychczasowy wpis do kwoty 9 000 000,00 zł) na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (warunek bez zmian), (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (warunek bez zmian), (iii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (docelowo wraz z prawem własności aktualnie budowanego na niej budynku) wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (nowy warunek). Hipoteka zabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu Umowy o kredyt technologiczny złotowy na finansowanie inwestycji z dnia 12 sierpnia 2016 r. oraz z tytułu Umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 6 czerwca 2018 r. Ponadto aneks doprecyzował harmonogram realizacji inwestycji, a także warunki rozliczenia inwestycji. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

• Umowy o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji z dnia 12 sierpnia 2016 r.
Zgodnie z aneksem kwota kredytu została zwiększona z kwoty 4 000 000,00 do kwoty 5 800 000,00 (pięć milionów osiemset tysięcy EURO) – 24 840 820,00 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia zł) wg kursu NBP z dnia 6 czerwca 2018 r.
Zgodnie z aneksem termin udostępnienia został wydłużony do dnia 31.03.2026r.
Zgodnie z aneksem zabezpieczeniem zmianie uległa wysokość hipoteki – do kwoty 8 700 000,00 EUR (dotychczasowy wpis do kwoty 6 000 000,00 EUR) na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (warunek bez zmian), (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (warunek bez zmian), (iii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (docelowo wraz z prawem własności aktualnie budowanego na niej budynku) wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej (nowy warunek).
Ponadto aneks doprecyzował harmonogram realizacji inwestycji, a także warunki rozliczenia inwestycji. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Ponadto Emitent podpisał w dniu dzisiejszym umowę o kredyt złotowy w rachunku bankowym.
Kredyt udzielony jest do maksymalnej wysokości 3 000 000,00 zł (trzech milionów złotych), na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.
Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:
a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 12 060 000,00 zł na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, (iii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (docelowo wraz z prawem własności aktualnie budowanego na niej budynku) wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej. Ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;
b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia,
c) weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Informacja o planowanym zwiększeniu kwoty finansowania była podana przez Spółkę w raporcie rocznym za rok 2017.
Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń zaktualizowanej Strategii, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2018 w dniu 29.05.2018 r.