Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 roku informującego o otrzymaniu wstępnego zamówienia od firmy SAFRAN AEROTECHNICS (dawniej ZODIAC AEROTECHNICS SAS) z siedzibą w Plaisir, we Francji, na dostawę detektorów podczerwieni oraz do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 roku informującego o braku potwierdzenia ww. zamówienia do tego czasu, Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 powziął informację o podpisaniu przez SAFRAN AEROTECHNICS (wcześniej ZODIAC AEROTECHNICS) aneksu do umowy ramowej między Emitentem a SAFRAN AEROTECHNICS w sprawie dostawy detektorów podczerwieni do SAFRAN.

Aneks obejmuje zamówienie na łączną kwotę 5 400 000,00 EUR (tj. 23 910 120,00 według średniego kursu NBP z dnia 22.06.2020 r.), o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. Zamówienie będzie realizowane w okresie od czerwca 2020 r. do stycznia 2022 r.

Umowa zakłada możliwość zmiany wolumenu dostaw. W takim przypadku cena jednostkowa detektorów zostanie dostosowana do poziomu ustalonego dla danego rocznego wolumenu dostaw.

Umowa ramowa, w ramach której realizowane będzie ww. zamówienie, przewiduje kary umowne w przypadku opóźnieniach w dostawach detektorów oraz w przypadku niedotrzymania zdefiniowanych parametrów jakościowych detektorów. Łączna wartość kar umownych jest ograniczona do kwoty wynikającej z polisy od odpowiedzialności cywilnej Emitenta.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych do tego typu umów.

Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.