Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 09.02.2021 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta, pt. „Polska matryca dla zastosowań kosmicznych aktywna w podczerwieni.” („Projekt”) na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”. VIGO Photonics S.A. jest Liderem konsorcjum , w skład którego wchodzi także Wojskowa Akademia Techniczna i firma Inframet Krzysztof Chrzanowski.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 15 582 310,69 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 11 568 965,39 zł, co stanowi 74,24 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 9 374 039,12 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 6 218 367,26 zł.

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.03.2021 r.

Celem projektu jest opracowanie matrycy na zakres podczerwieni 2-5 μm dla zastosowań kosmicznych. Celem dodatkowym jest opracowanie zestawu pomiarowego do charakteryzacji typowych matryc, modułów oraz kamer podczerwieni o średniej rozdzielczości obrazu. Proponowana w projekcie matryca na zakres podczerwieni wykonana z zaawansowanego technologicznie materiału – supersieci II rodzaju typu InAs/InAsSb będzie produktem nowym i całkowicie innowacyjnym w skali polskiego rynku. Matryca będzie również produktem innowacyjnym w skali światowej zastępując istniejące na rynku matryce z antymonku indu InSb.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest ciągiem dalszym realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).