Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 15.02.2019 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o umieszczeniu projektu Emitenta, pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Rekomendowana kwota dofinansowania w ramach Projektu wynosi 6.000.000 złotych.

Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Warszawie, działającym jako Instytucja Pośrednicząca.

W umowie o dofinansowanie określone zostaną o szczegółowe warunki wykorzystania i rozliczania przekazanych środków finansowych.

Całkowita wartość Projektu wynosi 23.172.000 zł netto.

Projekt ma zostać zrealizowany do dnia 30.06.2021 r.

Zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

W ramach Projektu Emitent będzie realizował inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii poprzez rozbudowę hali produkcyjnej, budowę instalacji cleanroom oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt produkcyjny.

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).