Raport bieżący nr 10/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że pomiędzy Emitentem a firmą Boston Electronics Corporation z siedzibą w Bostonie (USA), będącą jednym z dystrybutorów Emitenta,  w okresie od dnia ostatniego raportu bieżącego, to jest od dnia  30.09.2015 roku do dnia 08.04.2016 roku, w związku z otrzymaniem w dniu dzisiejszym kolejnego zamówienia, zostały osiągnięte obroty, których łączna wartość wyniosła 3 102 628,27 PLN netto.

W dniu 08.04.2016 Zarząd VIGO Photonics S.A. powziął informację o wpłynięciu zamówienia o wartości 1 264 397,68 PLN netto. Stanowić to będzie największe zamówienie Emitenta i będzie dotyczyć dostaw detektorów podczerwieni
Łączna wartość zamówień zrealizowanych  wraz z otrzymanym zamówieniem  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym stanowi kryterium uznania obrotów za umowę znaczącą.

Zamówienia, w ramach których dokonano dostaw detektorów, nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzegają także warunków lub terminów, które stanowią o rozwiązaniu czy zawieszeniu zleceń.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.