Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 19 lutego 2016 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 lutego 2016 roku PCO S.A. („Kontrahent”) złożył zamówienie na dostawę detektorów o łącznej wartości 2 278 800 zł („Zamówienie”).
W związku z powyższym łączna wartość zamówień złożonych Spółce przez Kontrahenta w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3 901 200 zł.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wartość zamówień:
•    zrealizowanych w 2015 r. wyniosła 998 400 zł (największe zamówienie na dostawę detektorów podczerwieni o wartości 374 400 zł zostało zrealizowane w dniu 22 czerwca 2015 r.),
•    zrealizowanych w 2016 r. wyniosła 312 000 zł (zamówienie zrealizowane w dniu 15 lutego 2016 r.)
•    planowanych do realizacji w okresie od marca do września 2016 r. wynosi 2 590 800 zł.
Największym zamówieniem złożonym przez Kontrahenta jest dzisiejsze Zamówienie, dotyczące sprzedaży przez Spółkę detektorów podczerwieni w okresie od kwietnia do września 2016 r. Zamówienie nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzega także warunków lub terminów, które stanowią o jego wycofaniu czy zawieszeniu. Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Łączna wartość zamówień przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania ich za umowę znaczącą

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 5 ust. 1 pkt 3.