Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 30.01.2017

Zarząd VIGO Photonics S.A. (dalej jako: „Spółka”) przekazuje korektę do raportu ESPI nr 26/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, w związku z otrzymaną w dniu 27 stycznia 2017 r.  korektą do zawiadomienia z dnia 13 grudnia 2016 r. od Xarus Holdings Limited (dalej jako: Zawiadomienie”) stanowiącego podstawę do sporządzenia w/w raportu.
Xarus Holdings Limited (dalej jako: „Xarus”) w uzupełnieniu Zawiadomienia wskazuje, iż:
1)    Przed połączeniem spółek opisanym w Zawiadomieniu z dnia 13 grudnia 2016 r. Xarus  nie posiadał żadnych akcji Spółki tj. Xarus posiadał 0 akcji Spółki i był uprawniony do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów i 0% w kapitale zakładowym Spółki.
2)    W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”) – nie dotyczy;
3)    W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art.  69 ust. 4 pkt 8) Ustawy – nie dotyczy;
4)    W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art.  69 ust. 4 pkt 9) Ustawy – łączna liczba głosów w Spółce przysługujących Xarus wynosi 72.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Korekta zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.