Raport bieżący numer 10/2021_k z dnia 9 czerwca 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), informuje, że z powodu omyłki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej jako: „ZWZ”) zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku, godz. 11.00,  do publicznej wiadomości zostało przekazane ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekt uchwały dotyczącej porządku obrad o nieprawidłowej treści.

Przed korektą punkt 7 porządku obrad brzmiał:

„Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.”

Po korekcie punkt 7 porządku obrad brzmi:

„Rozpatrzenie i dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.”

W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZ o prawidłowej treści oraz projekty uchwał. Przedmiotowe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej https://vigophotonics.com/relacje-inwestorskie/centrum-inwestora/walne-zgromadzenia/

 

Projekty uchwał na ZWZ

Formularz wykonywania prawa głosu

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2080, tekst jednolity).