Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 6 grudnia 2019 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”)  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienia wydane przez Sąd Rejonowy dla St. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w przedmiocie wpisu do rejestru zastawów rejestrowych na zbiorze rzeczy ruchomych i maszyn lub urządzeń (dalej: „przedmioty zastawu). Wpisów w rejestrze zastawów dokonano w dniach:

1) 29.11.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia kontrolno-pomiarowego- oscyloskop (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 01.03.2019 roku wynosiła 96 487,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100).

2) 02.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do automatycznego montowania struktur półprzewodnikowych do różnego rodzaju nośników- flip- chip bonder  (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 12.06.2019 r. wynosiła 1 999 286,00 (słownie: milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)

3) 02.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- zestaw mebli do wyposażenia stanowisk konstrukcyjno-nadzorczych (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny) na dzień 28.06.2019 r. wynosiła 250 670,90 Zł

4) 02.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do pomiarów optycznych na dzień 18.03.2019 r. wynosiła 162 305,44 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych, 44/100)

5) 04.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do wstępnych pomiarów kompatybilności elektromagnetycznej (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny) na dzień 28.12.2018 r. wynosiła 90 375,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych)

6) 03.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia kontrolno-pomiarowego spektrofotometr (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 11.12.2018 r. wynosiła 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych,00/100)

7) 03.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do hermetyzacji (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny)  na dzień 27.06.2019 r. wynosiła 897 208,25 Zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście osiem złotych 25/100

8) 04.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- zestawu stołów na stanowiska montażowe (inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny)  na dzień 19.07.2019 r. wynosiła 1 557 172,00 Zł (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote, 00/100)

9) 04.12.2019 r. Wartość księgowa przedmiotu zastawu- urządzenia do pomiaru liniowości- lasera (inna maszyna lub urządzenie) na dzień 09.03.2019 r. wynosiła 19 664,85 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 85/100)

 

Zastawy rejestrowe będą zabezpieczały wierzytelności do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.700.000,00 EURO (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy EURO).
Zastawy rejestrowe zostały ustanowione w celu zabezpieczenia wierzytelności banku ING Bank Ślaski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z tytułu zawartej w dniu 12.08.2016 r. z Emitentem umowy kredytu nr 875/2016/00001082/00 oraz umów zastawów rejestrowych. Spółka informowała o zawarciu umowy kredytu na finansowanie kredytu raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 12.08.2016 roku.