Raport bieżący nr 18/2015 z dnia 1.06.2015 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o wydaniu przez Ministra Gospodarki decyzji z dnia 26 maja 2015 r., zgodnie z którą zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (TSSE) przez Spółkę zostało wydłużone bezterminowo. Będzie obowiązywało ono do dnia zakończenia funkcjonowania TSSE (31 grudnia 2026 roku). Pierwotnie okres obowiązywania zezwolenia wyznaczony był do dnia 15 listopada 2017 roku.

Emitent na podstawie zezwolenia z 9 listopada 2005 roku prowadzi całą swoją działalność na terenie należącym do TSSE. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie strefy ekonomicznej zwolniony jest z opodatkowania na podstawie art. 17, ust. 1, pkt 34 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wielkość uzyskanej pomocy dla Emitenta wynosi 65% zdyskontowanych, poniesionych w okresie obowiązywania zezwolenia, nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i zakupione wartości niematerialne i prawne. Pomoc ta pomniejszana jest o wszelkie zdyskontowane dofinansowania ze środków publicznych uzyskane przy zakupie środków trwałych.

Dzięki działalności na terenie SSE dochód zwolniony z opodatkowania wyniósł w 2014 r. 7 192 127,38 zł.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacja poufna