home-icon/Home / VIGO Photonics pozyska z emisji akcji serii F 62,7 mln zł brutto – pozyskane środki zapewnią przyśpieszenie wzrostu biznesu

VIGO Photonics pozyska z emisji akcji serii F 62,7 mln zł brutto – pozyskane środki zapewnią przyśpieszenie wzrostu biznesu

 

  • Cena emisyjna Akcji Serii F została ustalona na 430 zł za jedną Akcję Serii F – Spółka pozyska 62,7 mln zł brutto
  • Ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii F wyniesie 145.799 szt.
  • Z pozyskanych środków finansowany będzie wzrost sprzedaży poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży, rozwój technologii i działalności w obszarze technologii matryc detektorów podczerwieni, a także technologii fotonicznych układów scalonych (PIC), w tym pierwszej fazy projektu HyperPIC zaliczonego do IPCEI przez KE
  • Warsaw Equity Management S.A., dotychczasowy największy akcjonariusz Spółki, wziął udział w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu oraz będzie uczestniczył w ofercie Akcji Serii F zgodnie z jej harmonogramem

23 listopada br. zarząd Vigo Photonics („Spółka”) otrzymał informację od WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz IPOPEMA Securities S.A. („Współprowadzący Księgę Popytu”) o zakończeniu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu na akcje serii F emitowane na podstawie uchwały NWZ Spółki z dn. 20 listopada br. („Uchwała Emisyjna”), oferowane w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

 

Po zapoznaniu się z rekomendacjami Współprowadzących Księgę Popytu, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej, podjęła 23 listopada br. uchwałę w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, zgodnie z którą cena emisyjna jednej Akcji Serii F została ustalona na 430 zł.

 

Jednocześnie, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Emisyjnej, Zarząd Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacjami Współprowadzących Księgę Popytu, podjął 23 listopada br. uchwałę, w której ustalił, że ostateczna liczba oferowanych Akcji Serii F wyniesie 145.799 szt.

 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Akcje Serii F będą obejmowane przez inwestorów na podstawie umów objęcia Akcji Serii F. Po podpisaniu wszystkich umów objęcia Akcji Serii F z inwestorami oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez sąd rejestrowy, Spółka pozyska z emisji Akcji Serii F kwotę 62,7 mln zł brutto.  

 

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Zarząd Spółki, Warsaw Equity Management S.A. („WEM”), dotychczasowy największy akcjonariusz Spółki, posiadający dotychczas, łącznie ze swoim podmiotem zależnym Warsaw Equity ASI sp. z o.o. („WE ASI”), 104.000 akcji spółki, dających 14,27% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, wziął udział w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu na Akcje Serii F oraz będzie uczestniczył w ofercie Akcji Serii F zgodnie z jej harmonogramem. WEM oraz WE ASI zawarli umowę ograniczającą zbywalność posiadanych przez siebie akcji (umowy lock-up) na okres od dnia zawarcia umowy lock-up do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków, które umożliwią wsparcie najważniejszych projektów rozwojowych realizowanych przez Spółkę, zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2021-2026 przyjętą przez Zarząd Spółki w czerwcu 2021 roku, w tym, w zależności od decyzji Zarządu Spółki:

 

  • Przyspieszenie wzrostu sprzedaży w inicjatywach rozwojowych stanowiących podstawową działalność Spółki (sprzedaż detektorów i modułów podczerwieni oraz materiałów półprzewodnikowych), poprzez wsparcie działalności operacyjnej w całym łańcuchu wartości, w tym zwłaszcza inwestycje w rozwój własnych struktur sprzedaży na kluczowych rynkach oraz kontynuację rozwoju technologii i nowych produktów, w celu dalszego umocnienia pozycji Spółki jako wiodącego dostawcy fotonowych detektorów średniej podczerwieni oraz dostawcy materiałów półprzewodnikowych do zastosowań w fotonice i mikroelektronice.

 

  • Kontynuacji projektu związanego z rozwojem technologii matryc detektorów podczerwieni do zastosowań cywilnych i wojskowych oraz uruchomieniem seryjnej produkcji matryc detektorów podczerwieni.

 

  • Realizacji projektu związanego z rozwojem technologii fotonicznych układów scalonych, a następnie wdrożeniem ich do seryjnej produkcji. Emisja akcji ma umożliwić sfinansowanie pierwszej fazy projektu HyperPIC w ramach programu Important Projects of Common European Interest, dla którego Spółka uzyskała decyzję Komisji Europejskiej zatwierdzającą pomoc publiczną w wysokości do 102,9 mln EUR. Decyzja o przyznaniu Spółce dofinansowania oraz określenie ostatecznej wysokości dofinansowania zapadnie w ramach procedury konkursowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. O dofinansowanie będą mogły starać się podmioty, dla których Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję dopuszczającą udzielenie pomocy. Spółka oczekuje, że realizacja projektu HyperPIC pozwoli Spółce na istotne przeskalowanie biznesu poprzez uzyskanie pozycji wiodącego dostawcy zintegrowanych rozwiązań sensorycznych dla średniej podczerwieni.

 

„W pierwszej kolejności pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na rozwój technologii matrycowych – optymalizację struktur półprzewodnikowych do wymogów detektorów matrycowych oraz przygotowanie przedprodukcyjnych serii produktów do celów przeprowadzenia testów przez klienta i potwierdzenia spełniania wszystkich norm wojskowych. Ponadto rozpoczniemy proces budowy linii produkcyjnej matryc podczerwieni – kluczowe są tu technologie integracji detektorów z układem odczytowym oraz hermetyzacji całego modułu. Pozyskanie środków z SPO przyśpieszy wdrożenie naszej technologii do polskiej armii i umożliwi poszerzenie współpracy z PCO w zakresie wdrażania polskich rozwiązań półprzewodnikowych do wojskowych urządzeń technologii podczerwieni” – mówi Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.

W najbliższym okresie ponadto zamierzamy istotnie wzmocnić nasz zespół sprzedażowy w USA, zarówno o lokalny personel, jak i wsparcie inżynierskie z zespołu w Polsce. Rynek amerykański stanowi olbrzymi potencjał dla VIGO – w 2023 r. udało nam się otworzyć dwa nowe projekty rozwojowe dla dużych klientów z segmentu zbrojeniowego, realizujemy też kilka projektów dla segmentu przemysłowego. Chcemy zintensyfikować realizację tych projektów poprzez alokację większych zasobów inżynierskich i sprzętowych, tak aby pomóc klientom w przyspieszeniu komercjalizacji i wprowadzeniu produktów na rynek. Na rynku amerykańskim planujemy również wzmocnić relację z organizacjami naukowymi, tak aby rozwiązania technologiczne VIGO szybciej przenikały do przemysłu” – dodaje Łukasz Piekarski, członek zarządu i dyrektor finansowy VIGO Photonics.

 

 

 

 

Kontakt dla mediów i inwestorów indywidualnych:

Piotr Piotrowski, cc group

piotr.piotrowski@ccgroup.pl, +48 697 613 010

 

Kontakt dla inwestorów instytucjonalnych:

Małgorzata Młynarska, cc group

malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl, +48 697 613 709