Raport bieżący nr 3/2014/k z dnia 8.12.2014 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 8  grudnia 2014 r. powziął wiadomość o złożeniu korekty zawiadomienia z dnia 14.11.2014 roku przez Panią Jadwigę Nowak.
W powyższym piśmie zawarto korektę dotyczącą omyłkowo podanego procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce po transakcji sprzedaży akcji w Ofercie Publicznej.
Wobec wyżej wymienionych informacji Zarząd Emitenta dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. w poniższy sposób.
W zawiadomieniach i raporcie bieżącym było:
„Po zmianie Pani Jadwiga Nowak posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,05 % ogólnej liczby głosów i 6,05% w kapitale zakładowym Emitenta.”

A powinno być:
„Po zmianie Pani Jadwiga Nowak posiada 42 200 akcji uprawniających do wykonywania 42 200 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,08 % ogólnej liczby głosów i 6,08% w kapitale zakładowym Emitenta.”

W pozostałym zakresie zawiadomienia nie zostały korygowane, zatem również raport bieżący nr 3/2014 nie podlega dalszym zmianom.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ws. informacji bieżących i okresowych