Raport bieżący nr 11/2014 z dnia 19-11-2014 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 19.12.2014 roku otrzymał od akcjonariusza  Spółki –  Pionner Pekao Investment Management SA (PPIM) – zawiadomienie o zmianach udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki. Zmiany nastąpiły wskutek objęcia przez PPIM serii D akcji Emitenta w ramach pierwszej oferty publicznej, oraz powzięcie przez akcjonariusza, na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 9/2014 z dnia 16.12.2014 r., informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego VIGO Photonics S.A., co spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią zawiadomienia: Pionner Pekao Investment Management SA (PPIM) przed zmianą posiadał 28 709 akcji Spółki i był uprawniony do 28 709 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,14 % ogólnej liczby głosów i 4,14 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Po zmianie PPIM posiada 37 500 akcji Spółki uprawniających go do wykonywania 37 500 głosów na walnym Zgromadzeniu VIGO Photonics S.A., co stanowi 5,14 % ogólnej liczby głosów i 5,14 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Ponadto, w zawiadomieniu w/w akcjonariusza stwierdzono, że akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na WZ są wszyscy klienci Pionner Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539)