Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 10.02.2016 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż powziął wiadomość o wpływie zawiadomienia z dnia 9 lutego 2016 roku od mWealth Management S.A. (mWM) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Spółki.

MWealth Management zawiadomił o zwiększeniu zaangażowania do poziomu 5,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez mWM.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji