Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał dwa zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią zawiadomień:
1) S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) reprezentowany przez Warsaw Equity TFI S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomił, iż wskutek zawarcia umowy  zbycia akcji Spółki w dniu 24 marca 2016 roku, stan posiadania Funduszu uległ zmniejszeniu poniżej poziomu 5% i wynosi 1,35 % udziału w głosach i kapitale zakładowym.
2) Nemico Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) („Nemico”), zawiadomił iż wskutek zawarcia umowy nabycia akcji Spółki w dniu 24 marca 2016 roku, stan posiadania Nemico zwiększył się powyżej poziomu 5% i wynosi 9,90% udziału w głosach i kapitale zakładowym.

Szczegółową treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji