Raport Bieżący nr 26/2016 z dnia 14.12.2016 roku

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd VIGO Photonics S.A. (dalej jako: “Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 13 grudnia 2016 roku zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od Xarus Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypru), spółka prawa cypryjskiego, adres: Lordou Vyronos Street, 61 Lumiel Building, 4 th Floor, 6023, Larnaca, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE: 260354 (dalej jako: „Xarus”).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Xarus poinformował iż, w dniu 8 grudnia 2016 roku powziął wiadomość o tym, że w dniu 14 listopada 2016 roku doszło do zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego  tj. połączenia spółki Xarus ze spółką należącą do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Xarus, tj. ze spółką Nemico Limited z siedzibą w Larnace (Republika Cypru), wpisaną do cypryjskiego rejestru spółek pod numerem HE: 71872 („Nemico”), w wyniku którego spółka Xarus przejęła spółkę Nemico.
W rezultacie połączenia, o którym mowa powyżej Xarus z dniem 14 listopada 2016 roku wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Nemico jako następca prawny Nemico, w tym nabył należące do Nemico akcje Spółki, tj. 72.150 akcji w Spółce, stanowiących 9,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 72.150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie istnieją żądne inne podmioty zależne od Xarus, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają akcje Spółki.
Ponadto Xarus poinformował, iż nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.