Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 22-12-2014 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 22.12.2014 roku Pan Mirosław Grudzień – Prezes Zarządu Spółki złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji z dniem 31.12.2014 r.
W rezygnacji stwierdzono, że zgodnie ze złożoną wcześniej wobec akcjonariuszy VIGO Photonics S.A. deklaracją, w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego Pan Mirosław Grudzień podjął decyzję o złożeniu mandatu Prezesa Zarządu i przekazaniu wszelkich obowiązków zarządczych pozostałym Członkom Zarządu.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje o podjęciu w dniu 22.12.2014 r. przez Radę Nadzorczą Emitenta uchwały w sprawie powołania/przydzielenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z dotychczasowych Członków Zarządu Spółki – Panu Adamowi Piotrowskiemu.

Rada Nadzorcza postanowiła, iż uchwała ta wejdzie w życiem z dniem 1.01.2015 r. i od tego dnia Zarząd VIGO Photonics S.A. składał się będzie z dwóch członków – Pana Adama Piotrowskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, oraz Pana Andrzeja Maciaka pełniącego funkcję Członka Zarządu.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt  21 Rozporządzenia Ministra Finansów  ws. informacji bieżących i okresowych