Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim dalej jako: “Emitent”, informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku wpłynęło do Emitenta od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. będącej akcjonariuszem Emitenta zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 15 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Do przedmiotowego zgłoszenia zostało załączone CV kandydata oraz jego zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz ze stosownym oświadczeniem. Zgłoszenie kandydata, CV oraz zgoda na kandydowanie wraz ze stosownym oświadczeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2018 roku, poz. 512, tekst jednolity_ oraz § 19 ust. 1 pkt 4_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 roku, poz. 757_.