Raport bieżący numer 10/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmniejszeniu liczby głosów u Emitenta posiadanych przez Panią Jadwigę Nowak poniżej progu 5% liczby głosów.

Zgodnie z treścią zawiadomienia:

  1. do zmiany liczby głosów doszło wskutek sprzedaży akcji Emitenta dokonanej na rynku regulowanym w dniu 3 czerwca 2019 roku;
  2. przed zmianą udziału, Pani Jadwiga Nowak posiadała 42.200 akcji Emitenta (5,78% akcji Emitenta) i była uprawniona do 42.200 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (5,78% ogólnej liczby głosów);
  3. po zmianie udziału, Pani Jadwiga Nowak posiadała 36.000 akcji Emitenta (4,93% akcji Emitenta) i była uprawniona do 36.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (4,93% ogólnej liczby głosów).

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.