Raport bieżący numer 28/2021 z dnia 9 listopada 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) oraz w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie liczby głosów przez akcjonariusza Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczące ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących Warsaw Equity Management S.A. przez jej spółki zależne.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) oraz w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”).

Warsaw Equity Management S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa (KRS 449480, NIP 5262076662, REGON 012414784) („WEM”) zawiadamia, iż w dniu 8 listopada 2021 roku powzięła wiadomość o tym, że w dniu 8 listopada 2021 roku doszło do transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w wyniku której spółka zależna od WEM, tj. Warsaw Equity ASI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 209/801, 00-436 Warszawa, KRS 921325, NIP 7011051269, REGON 389945035 („WE ASI”) (w której to spółce WEM ma 100% udziałów i głosów na Zgromadzeniu wspólników WE ASI) nabyła (zakupiła) akcje emitenta tj. spółki VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („Spółka”) przy ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr KRS 113394, NIP 5270207340, REGON 010265179 („Zdarzenie”).

Niniejsze zawiadomienie WEM składane jest w związku z tym, że w dacie Zdarzenia inny podmiot zależny od WEM, tj. Xarus Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr („Xarus”) posiadał 72150 akcje Spółki stanowiące 9,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 72150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów w Spółce, które to akcje oraz głosy, do których akcje te uprawniają podlegają zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1) Ustawy wliczeniu po stronie WEM jako podmiotu dominującego do liczby głosów posiadanych przez WE ASI w wyniku zaistnienia Zdarzenia.

Przed zmianą (Zdarzeniem) WEM nie posiadał żadnych akcji Spółki, natomiast podmiot zależny od WEM – Xarus posiadał 72150 akcje Spółki stanowiące 9,90% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniające do 72150 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W wyniku zmiany (Zdarzenia) aktualnie WEM nie posiada bezpośrednio akcji Spółki, zaś:

 

Jedynymi podmiotami zależnymi od WEM posiadającymi akcje Spółki są Xarus i WE ASI.

Ani WEM ani Xarus ani WE ASI nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy – nie dotyczy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy – nie dotyczy.

W zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy – łączna suma liczby głosów w Spółce przysługujących pośrednio WEM przez jej spółki zależne (tj. Xarus i WE ASI) wynosi 104000, stanowiących 14,27% ogólnej liczby głosów w Spółce.”

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.