Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 25.05.2016 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 25 maja 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji spółki powyżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych mBank S.A. ( „mBank”) zawiadamia, że łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez mBank przekroczyła 5%.

Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2009 roku, nr. 185 poz. 1439 ze zm.)

Lista załączników: