Raport bieżący nr 10/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics (“Spółka”) informuje, iż w dniu 16.12.2014 roku powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony umowy – umowa o dofinansowanie przez Komisję Europejską projektu badawczego o numerze  645535 –  o Akronimie CHEQUERS, pod angielskim tytułem Compact High pErformance QUantum cascadE laseR Sensors” (Kompaktowe wysoko efektywne czujniki do laserów kaskadowych).

Umowa została zawarta przez Komisję z międzynarodowym konsorcjum spółek („beneficjenci 1”), w skład którego weszła Spółka razem z następującymi podmiotami:
•    KITE INNOVATION (EUROPE) LIMITED, z siedzibą w Huddersfield, Wielka Brytania,  powołany „koordynatorem”,
•    M SQUARED LASERS LIMITED z siedzibą w Glasgow, Szkocja
•    FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. z siedzibą w Monachium, Niemcy
•    FRAUNHOFER UK RESEARCH LIMITED z siedzibą w  Glasgow, Szkocja,
•    BUNDESKRIMINALAMT z siedzibą w  Wiesbaden, Niemcy.

Łączna wysokość dofinansowania została ustalona dla konsorcjum 6 podmiotów na poziomie 3 325 668 EUR tj.– 13 888 322,13 zł  i pokrywa w 100% koszt projektu.
Wysokość dofinansowania dla Spółki to 634 000 EUR tj. 2 647 647,40 zł co stanowi 19,06% ogólnej wartości dofinansowania.

Czas trwania projektu i dofinansowania zarazem wynosi 42 miesiące. Realizacja projektu rozpocznie się 1 marca 2015 roku.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:
Komisja UE może nałożyć kary administracyjne i finansowe jeżeli beneficjenci 1:
(a), popełnili istotne błędy, nieprawidłowości lub nadużycia, lub w poważny sposób naruszyli swoje obowiązki wynikających z umowy, lub
(b) złożyli fałszywe oświadczenia o informacjach wymaganych na podstawie Umowy lub podczas składania wniosku (lub nie dostarczyli takich informacji).
Kary finansowe będą wynosiły od 2% do 10% maksymalnego wkładu UE wskazanego dla danego beneficjenta.
Jeśli beneficjent dokona innego naruszenia w ciągu pięciu lat od daty pierwszego naruszenia, Komisja może zwiększyć stopę kar finansowych od 4% do 20%.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 16.12.2014 roku powziął informację o podpisaniu przez wszystkie strony umowy – umowa o dofinansowanie z Komisją Europejską projektu badawczego nr 644192 o akronimie  MIREGAS, pod angielskim tytułem: „Programmable multi-wavelength Mid-IR source for gas sensing”( Programowalne źródło podczerwieni do detekcji gazów.)

Umowa została zawarta przez Komisję Europejską z międzynarodowym konsorcjum spółek („beneficjenci 2”), w skład którego weszła  Spółka razem z następującymi podmiotami:
•    Teknologian Tutkimuskeskus VTT (VTT Technical Research Centre of Finland), z siedzibą w Espoo, Finlandia, powołany „koordynatorem”
•    TTY-SAATIO, z siedzibą w  TAMPERE , Finlandia
•    Vaisala Oyj z siedzibą w VANTAA , Finlandia,
•    Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, z siedzibą w  Warszawie, Polska
•    Airoptic spólka z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Polska
•    GasSecure AS, z siedzibą w Oslo, Norwegia.

Łączna wysokość dofinansowania została ustalona dla konsorcjum 7  podmiotów na poziomie  3 558 262 . EUR tj. 14 921 571,70 zł i pokrywa w 100% koszt projektu.
Wysokość dofinansowania dla Spółki to 255 000 EUR tj. 1 069 342,50 zł co stanowi 7,1% ogólnej wartości dofinansowania.

Czas trwania projektu i dofinansowania wynosi 36 miesięcy. Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2015 roku.

Umowa przewiduje następujące kary umowne:
Komisja UE może nałożyć kary administracyjne i finansowe jeżeli beneficjenci 2:
(a), popełnili istotne błędy, nieprawidłowości, lub nadużycia, lub w poważny sposób narusza jego obowiązków wynikających z umowy, lub
(b) złożyli fałszywe oświadczenia w informacjach wymaganych na podstawie Umowy lub podczas składania wniosku (lub nie dostarczył takich informacji).
Kary finansowe będą wynosiły od 2% do 10% maksymalnego wkładu UE wskazanego dla danego beneficjenta.
Jeśli beneficjent dokona innego naruszenia w ciągu pięciu lat od daty pierwszego naruszenie, Komisja może zwiększyć stopę kar finansowych od 4% do 20%.

Obydwa ww. projekty realizowane są w ramach Programu Horizon 2020. Horizon 2020 to największy mechanizm finansowania badań naukowych w Europie, finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020, inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie. W zakresie swoich badań i innowacji ma przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Umowy zostały zakwalifikowane przez Spółkę jako znaczące, ze względu na fakt, że ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa: par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów  ws. informacji bieżących i okresowych