Raport bieżący nr 25/2015 z dnia 13.11.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics (“Spółka”) informuje, iż w dniu 13.11.2015 roku powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką umowy o dofinansowanie projektu badawczego nr umowy: POIR.01.01.01-00-0389/15-00 pt: “Niechłodzone i minimalnie chłodzone detektory podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” w ramach Działania 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 5 790 796,25 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 3 824 046,56 zł, co stanowi 66,04% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Czas trwania projektu i dofinansowania zarazem wynosi 33 miesiące. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2015 roku.

Postanowienia umowy przewidują następujące kary umowne:
– zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy,
– zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności – w przypadkach wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania niechłodzonych i minimalnie chłodzonych (300-190K) heterostrukturalnych detektorów HgCdTe, optymalizowanych na każdą długość fali w zakresie 2-16μm, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Nowe produkty będą oparte zarówno na detektorach obecnie produkowanych, do których zostaną wprowadzone znaczne ulepszenia, jak i obejmować będą całkowicie nowe konstrukcje, jak linijki do 32 elementów i 12 elementowa linijka detektorów dwubarwnych. Do detektorów tych opracowane zostaną niezawodne i odporne na narażenia środowiskowe przedwzmacniacze i elektronika towarzysząca. Umożliwi to opracowanie kompletnych układów detektora z przedwzmacniaczem i sterownikiem termochłodziarki – tak zwanych modułów detekcyjnych, o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe. Przewiduje się, że detektory i moduły będą spełniać normy dla produktów optoelektronicznych dla zastosowań krytycznych, opracowane w USA i UE.

Umowa została zakwalifikowana przez Spółkę jako znacząca, ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna szczegółowa:

par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych