Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 11 maja 2020 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 11 maja 2020 r. pomiędzy Emitentem a spółką z Grupy kapitałowej Caterpillar Company Inc. („Kontrahent”) zawarta została umowa kupna – sprzedaży o wartości 3 015 000,00 euro (tj. 13 741 465,5zł według średniego kursu ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy).

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę detektorów podczerwieni w okresie do 31 października 2022 r., z możliwością przesunięcia terminu dostawy najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

Wartość zawartej umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i tym samym stanowi kryterium uznania jej za umowę znaczącą.

Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych oraz nie zastrzega warunków lub terminów rozwiązujących i zawieszających.

W umowie strony zawarły zapisy dotyczące możliwości odstąpienia od umowy lub zawieszeniu realizacji dostaw. Kontrahent ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku niedotrzymania określonych parametrów jakościowych lub znacznych opóźnień dostawy. Spółka ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności ze strony Kontrahenta powyżej przyjętego w umowie limitu.

Pozostałe ustalenia nie odbiegają od powszechnie obowiązujących warunków rynkowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).