Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 08 października 2018 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 8 października 2018 roku otrzymał od producenta – spółki Aixtron SE z siedzibą w Herzogenrath w Niemczech – potwierdzenie zawarcia umowy dostawy systemu epitaksjalnego (dalej odpowiednio jako: „Umowa” i „Urządzenie”). Umowa obejmuje dostarczenie Urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z Urządzenia.

Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Emitenta przedsięwzięcia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym numer 25/2018 z dnia 20 września 2018 roku, którego celem jest rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związków półprzewodnikowych III-V w ramach bieżącej działalności Emitenta.

Umowa ma charakter umowy znaczącej ze względu na jej wartość w skali działalności Emitenta – przedmiot Umowy opiewa na kwotę 2,6 mln EUR i przekracza zdefiniowany przez Emitenta próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Warunki Umowy:

  1. Termin dostarczenia Urządzenia: 20 maja 2019 r.
  2. Wartość wynagrodzenia za realizację Umowy: 2,6 mln EUR.
  3. Na mocy Umowy producent udziela Emitentowi pisemnej gwarancji na Urządzenie – na okres 12 miesięcy.
  4. Kary umowne zawarte w Umowie i nałożone na producenta:
    1. za opóźnienie w dostarczeniu Urządzenia – w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia, jednak maksymalnie w wysokości 5% wartości wynagrodzenia;
    2. za odstąpienie od Umowy przez Emitenta ze względu na opóźnienie w dostarczeniu Urządzenia przekraczające 90 dni – w wysokości 5% wartości wynagrodzenia.
  5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Emitenta szkody, Emitent może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów podobnego rodzaju.

Zawarcie Umowy zostało pozytywnie zaopiniowane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).