Raport bieżący numer 29/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2021 roku otrzymał od producenta – spółki Aixtron SE z siedzibą w Herzogenrath w Niemczech – potwierdzenie zawarcia umowy dostawy systemu epitaksjalnego (dalej odpowiednio jako: „Umowa” i „Urządzenie”). Umowa obejmuje dostarczenie Urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z Urządzenia.

Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Emitenta strategii, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 12/2021 z dnia 16 czerwca 2021 roku.
Umowa ma charakter umowy znaczącej ze względu na jej wartość w skali działalności Emitenta – przedmiot Umowy opiewa na kwotę 3 617 000 EUR i przekracza zdefiniowany przez Emitenta próg istotności, tj. 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Całość inwestycji związanych z zakupem Urządzenia, dodatkowego sprzętu produkcyjnego i pomiarowego oraz kosztem rozbudowy infrastruktury wyniesie ok 5,4 mln EUR.

Warunki Umowy:

  1. A) Termin dostarczenia Urządzenia: III kwartał 2022 r.
  2. B) Wartość wynagrodzenia za realizację Umowy 3 617 000 EUR.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów podobnego rodzaju.

Zawarcie Umowy zostało pozytywnie zaopiniowane i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Emitenta.

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).