Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.(“Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30.07.2019 roku powziął informację o podpisaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Spółką umowy o dofinansowanie projektu technologicznego nr umowy: POIR.03.02.02-00-1638/18-00 pt: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”.

O umieszczeniu projektu Spółki na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. Programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, Zarząd informował w raporcie nr 3/2019 z dnia 15.02.2019 roku.

Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 21 702 000,00 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł, co stanowi 27,65 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 32 miesiące. Realizacja Projektu rozpoczęła się 8 listopada 2018 roku.

Postanowienia umowy przewidują następujące kary umowne:

– zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy,

– zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności – w przypadkach wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie nienależnie lub  w nadmiernej wysokości.

Projekt obejmuje inwestycję technologiczną, polegającą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej, opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych..

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r

 

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne