Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 29.11.2019 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A.(„Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29.11.2019 roku powziął informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze Spółką- liderem konsorcjum – umowy o dofinansowanie projektu badawczego nr umowy: MAZOWSZE/0032/19-00 pt: „Technologia produkcji kluczowych dla rozwoju fotoniki nowatorskich struktur epitaksjalnych oraz przyrządów laserujących VCSEL” („Projekt”) w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”.
VIGO Photonics S.A. jest Liderem konsorcjum , w skład którego wchodzi także Politechnika Warszawska i Politechnika Łódzka.
Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wynosi 16 302 135,55 zł, zaś wysokość dofinansowania wynosi 12 398 365,18 zł, co stanowi 76,05 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Koszty kwalifikowane Emitenta wynoszą 13 014 525,55 zł, zaś dofinansowanie dla Spółki wynosi 9 110 755,18 zł.

Czas trwania Projektu i dofinansowania zarazem wynosi 36 miesięcy. Realizacja Projektu rozpocznie się 01.01.2020 r.
Postanowienia umowy przewidują następujące kary umowne:
– zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku rozwiązania umowy,
– zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności – w przypadkach wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Celem projektu jest stworzenie nowych rozwiązań w technologii MOCVD wytwarzania zaawansowanych fotonicznych hetero- struktur epitaksjalnych związków półprzewodnikowych III-V na bazie GaAS i InP. Innowacje technologiczne będące rezultatem projektu zostaną wykorzystane w produkcji struktur laserów z pionową wnęką rezonansową (VCSEL) oraz kwantowych laserów kaskadowych (QCL).

Mając na uwadze wartość uzyskanego dofinansowania Emitent ocenia, iż będzie ono miało istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.
Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii Spółki na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r