Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 09.02.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 9 lutego 2017 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem a Warsaw Equity PE I Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) oraz Ron Investment sp. z o.o. („Inkubator”) w zakresie określenia zasad współpracy w procesie objęcia przez Emitenta oraz Fundusz nowo wyemitowanych udziałów Inkubatora oraz wzajemnej współpracy stron w ramach działalności Inkubatora. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 roku,  zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia na czas nieokreślony po uprzednim otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta.

W ramach przedmiotowej umowy Emitent zobowiązał się do objęcia 50 proc. nowo wyemitowanych udziałów Inkubatora, za łączną cenę objęcia w kwocie 260.000 zł. Koszt nabycia zostanie uiszczony z bieżących środków Emitenta. Na dzień zawarcia przedmiotowej umowy Emitent posiada 50 proc. udziałów w kapitale zakładowym Inkubatora tj. 25 udziałów o łącznie wartości nominalnej 2.500 zł. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Inkubatora, Emitent będzie posiadał 2.625 udziałów o łącznej wartości nominalnej 262.500 zł stanowiących 50 proc. kapitału zakładowego Emitenta.
Działalność Inkubatora będzie polegała w szczególności na inwestowaniu w projekty z branż: technologicznych, przemysłowych, nowych technologii, innowacji, fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, poprzez:
•     nabywanie/obejmowanie udziałów/akcji w podmiotach z ww. branż;
•    prowadzeniu przez Inkubator działalności w zakresie ewentualnego finansowania ww. branż w jakikolwiek dozwolony sposób, w tym poprzez udzielanie pożyczek pieniężnych, zabezpieczeń itp.;
•    udzielaniu przez Inkubator danym projektom z ww. branż wsparcia biznesowego, prawnego, finansowego itp., w tym poprzez dzielenie się wiedzą w tym zakresie, doradztwo, udostępnianie infrastruktury, konsultacje, przekazanie kontaktów biznesowych itp.;
•    podjęciu przez Inkubator wszelkich niezbędnych czynności i działań w celu pozyskania zewnętrznego finansowania od jakiegokolwiek podmiotu publicznego, w tym pozyskanie jakichkolwiek funduszy unijnych w celu współfinansowania Projektów.
Jednocześnie Emitent zobowiązał się do udzielania Inkubatorowi wsparcia biznesowego oraz udostępniania kontaktów biznesowych w tym również dzielenia się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie realizacji ww. działalności Inkubatora, a taka że świadczenia odpłatnych usług doradztwa oraz wsparcia przy realizacji ww. projektów.
W ramach przedmiotowej umowy Emitent oraz Fundusz jako wspólnicy zobowiązali się do wspólnego finansowania Inkubatora poprzez obejmowanie udziałów z ramach podwyższeń kapitału zakładowego, jak również udzielania pożyczek z zastrzeżeniem, iż wartość udzielanych pożyczek na koniec danego roku obrachunkowego będzie taka sama dla każdego ze wspólników. Zgodnie z przyjętym budżetem Inkubatora na rok 2017, Emitent oraz Fundusz poza zobowiązaniem do objęcia łącznie 5.200 udziałów zobowiązali się również do dofinansowania w równych częściach działalności Inkubatora do kwoty nie wyższej niż 2.740.000 zł. każdy, czyli łącznej kwoty nie wyższej niż 5.480.000 zł.
Wszelkie rozporządzenia udziałami w tym także emitowania nowych udziałów będą wymagały zgody pozostałych stron umowy inwestycyjnej.