Raport bieżący numer 17/2022 z dnia 14 września2022 roku.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2022 r. została zawarta Umowa Inwestycyjna pomiędzy Emitentem a Warsaw Equity ASI Sp. z o.o. („Wspólnicy”) oraz panem Wojciechem Smolińskim oraz panem Markiem Kotelnickim oraz VIGO Ventures ASI Sp. z o.o. („VVASI”)

Umowa Inwestycyjna określa zasady inwestowania, wspólnie z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o., w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne poprzez VVASI. VVASI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, którego działalność polega na realizacji inwestycji z branży technologicznej, przemysłowej, nowych technologii, innowacji z sektora fotoniki, optyki, automatyki, robotyki, fotowoltaiki, inżynierii materiałowej, a ponadto przedsięwzięcia pochodzące ze środowiska jednostek naukowych, koncentrujące się na projektach B+R, których rezultatem jest efektywna kosztowo produkcja innowacyjnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i systemów.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną Emitent oraz Warsaw Equity ASI Sp. z o.o. objęły nowe udzialy w VVASI w zamian za wkład pieniężny w wysokości po 1.911.300 zł przez obie strony. Ponadto Wspólnicy określili Budżet VVASI do dnia 31.12.2025 r. w wysokości 36.182.200,00 zł (tj. po 18.091.050,00 zł dla każdego Wspólnika). Budżet ten będzie wpłacany ad hoc w ramach realizacji działalności inwestycyjnej VVASI.

Umowa została zawarta do czasu zrealizowania wszystkich Exitów z dokonywanych inwestycji lub do dnia 31 grudnia 2032 r.

Ponadto Umowa Inwestycyjna określa proces decyzyjny dotyczący realizacji inwestycji przez VVASI (wszystkie decyzje wymagają zgody obu Wspólników), maksymalną wielkość inwestycji (maksymalnie 1 mln EUR lub 1,5 mln EUR z inwestycjami follow-on), minimalną wielkość udziałów obejmowanych przez VVASI (5%), zasady koinwestycji w projekty przez zespół VVASI, zasady programu motywacyjneo dla zespołu VVASI oraz zasady dokonywania exitów z inwestycji VVASI.

Jednocześnie Emitent w dniu 12 września 2022 r. zawarł porozumienie („Porozumienie”) z Warsaw Equity ASI Sp. z o.o. oraz VIGO WE Innovation sp. zo.o. dotyczące rozwiązania i wygaśnięcia umowy inwestycyjnej z dnia 9 lutego 2017 roku, zmienionej późniejszymi aneksami, dot. inwestycji w VIGO WE Innovation sp. z o.o.
Zgodnie z Porozumieniem VIGO WE Innovation sp. z o.o. zostanie przejęta przez VVASI. Dalsza działalność inwestycjna w innowacyjne przedsięwzięcia technologiczne będzie realziowana przez Wspólników poprzez VVASI.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.