Raport bieżący numer 13/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku.

Zarząd Emitenta. tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu 22 czerwca 2022 umów kredytowych z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych na zakup reaktora AIXTRON do epitaksji związków półprzewodnikowych z grupy III-V układu okresowego pierwiastków przeznaczonych do produkcji zaawansowanych produktów elektronicznych wraz z urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania reaktora i pracami adaptacyjnymi pomieszczenia („Projekt”) oraz rozwój technologii InGaAs, jak również na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

1. Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji

Kredyt w wysokości 5.950.000, 00 EURO (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy EURO), na finansowanie inwestycji. Kredyt udzielany jest na okres 72 miesięcy od daty podpisania umowy czyli do czerwca 2028 roku.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 8.925.000,00 EUR na: (i) nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność Spółki, objętej księgą wieczystą; (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną własności, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (iii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej

b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a).

c) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 8.925.000,00 EUR

d) pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank na rzecz Spółki

e) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach prowadzonej Inwestycji,

f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. e)

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

2. Aneks do umowy o kredyt dewizowy w rachunku bankowym

Kredyt w wysokości 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy EURO) na finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 17.100.000,00 EUR na: (i) nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Poznańskiej, stanowiącej własność Spółki, objętej księgą wieczystą; (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną własności, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (iii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej

b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a).

c) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.750.000,00 EUR

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Mając na uwadze wartość uzyskanego finansowania w postaci komercyjnych kredytów– Emitent ocenia, iż ma to istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej oraz realizacji Strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii spółki przyjętej na lata 2021-2026, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2021 w dniu 16.06.2021 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).