Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 29.03.2019 roku

Zarząd Emitenta. tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) informuje, o podpisaniu w dniu dzisiejszym dwóch umów kredytowych z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji: „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” („Projekt”) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Inwestycja będzie dotyczyła rozbudowy hali produkcyjnej o tzw. clean-room, tj. pomieszczenie o podwyższonym standardzie czystości, wyposażonego w specjalistyczny sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową służące do wdrożenia technologii produkcji nowych wyrobów.

Kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł (6 milionów złotych) przeznaczony jest na refinansowanie Inwestycji w formie  premii technologicznej, przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego- Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kredyt udzielany jest na okres od dnia Udostępnienia do dnia 31.12.2020 r.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

 1. hipoteki umownej łącznej do kwoty 22 500 000,00 zł na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, (iii) nieruchomości będącej własnością Klienta położonej w Ożarowie. Hipoteka zabezpiecza wierzytelności Banku z tytułu niniejszej umowy oraz poprzednich umów kredytowych: 180 dni od dnia podpisania Umowy
 2. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia
 3. oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 9.000.000,00 zł.
 4. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach otwartych prowadzonych przez Bank w walucie PLN, EUR oraz USD
 5. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budowlanych Generalnego Wykonawcy minimum na kwotę zgodną z wartością netto robót Generalnego Wykonawcy
 6. zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach nabywanych w ramach inwestycji oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej dla tych maszyn i urządzeń

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

-Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowanie inwestycji

Kredyt w wysokości 2 000 000,00 EURO (dwa miliony EURO), na finansowanie inwestycji. Kredyt udzielany jest na okres od dnia Udostępnienia do dnia 31.03.2026r.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1miesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę.

Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formie:

 1.  hipoteki umownej łącznej do kwoty 17 100 000,00 EUR na: (i) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą, (ii) przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, (iii) nieruchomości będącej własnością Spółki położonej w Ożarowie Mazowieckim
 2.  cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. a).
 3.  oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 3.000.000,00 EUR
 4.  zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach prowadzonej Inwestycji,
 5. cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia opisanego w lit. d)
 6. Pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych rachunkach otwartych prowadzonych przez Bank w walucie PLN, EUR oraz USD

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu

O umieszczeniu tego Projektu Emitenta na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej Spółka podała informację w raporcie 3/2019 z dnia 15.02.2019 r. r.

Mając na uwadze wartość uzyskanego finansowania w postaci komercyjnych kredytów, co było warunkiem koniecznym do wykorzystania finansowania ze środków Unii Europejskiej – Emitent ocenia, iż ma to istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji finansowej, realizacji Strategii i perspektyw rozwoju Emitenta.

Realizacja Projektu jest jednym z kluczowych elementów realizacji założeń Strategii spółki przyjętej na lata 2016 – 2020, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 21.03.2016 r

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).