Raport bieżący 5/2015 z dnia 20.01.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu 7/2014 przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat kosztów zakończonej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii  A i C oraz subskrypcji serii D oraz dopuszczenia i  wprowadzenia na Giełdę Papierów Wartościowych:
I.
a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 85 509,84 zł,
koszt wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 1 150 500,00 zł,
koszt promocji oferty: 50 271,64zł.

Rozliczenie kosztów przeprowadzonej oferty publicznej Akcji A, C i D odbędzie się zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Rozliczenie kosztów w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji wyemitowanych akcji serii D nad wartość nominalną i zostanie ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej “Kapitał zapasowy”
II.
Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną  akcję wyniósł 4,37 zł.

Podstawa prawna:
§33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim