Raport bieżący nr 16/2015 z dnia 21.05.2015 r.

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. (“Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 maja 2015  roku.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu .

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.