Raport bieżący numer 23 z dnia 17 czerwca 2024 roku.

Zarząd emitenta VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przekazuje w załączeniu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2024 roku z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z akcjonariuszy z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ww. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 11 marca 2024 r., Dz.U. z 2024 r. poz. 620).