Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 17.09.2020 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 06.10.2017 r. dokonała wyboru firmy Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie, adres: 00-549 Warszawa, ul. Piękna 18 uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021, 2022 i 2023 oraz wykonania przeglądów śródrocznych sprawozdań Spółki za I półrocze roku 2021, 2022 i 2023.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy upoważnionej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych na podstawie § 21 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki.

Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 186.

Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.

Spółka dotychczas nie współpracowała z Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.