Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 06.10.2017 roku

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 06.10.2017 r. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-131 Poznań, ul. Arcybiskupa Baraniaka 88 E uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019 i 2020 oraz wykonania przeglądów śródrocznych sprawozdań Spółki za I półrocze roku 2018, 2019 i 2020.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy upoważnionej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych na podstawie § 21 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki.
Wybór nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055.
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy.
Spółka dotychczas nie współpracowała z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.