Raport bieżący nr 8/2014 z dnia 24.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 1309/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku  postanowił:
1.    wprowadzić z dniem 25 listopada 2014 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela VIGO Photonics S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLVIGOS00015”:
a) 547 000 (pięćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii A
b) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji serii C;

2.    notować akcje VIGO Photonics S.A., o których mowa powyżej w systemie notowań ciągłych  pod nazwą skróconą „VIGOSYS” i oznaczeniem „VGO”.

W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim