Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics (“Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 2/15 z 2 stycznia 2015 roku, o następującej treści:
㤠1
1.    Na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki VIGO Photonics S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki VIGO Photonics S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 5 maja 2014 r., o raz nadać im kod PLVIGOS00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLVIGOS00015, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLVIGOS00023, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
§ 2
Informacja o zarejestrowaniu akcji, o którym mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLVIGOS00015 będzie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim