Raport bieżący nr 15/2021 z 28.06.2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28 czerwca 2021 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”), jak również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie było uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwały WZA 28.06.2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe