Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 13.05.2016 r.

Zarząd VIGO Photonics S.A. („Emitent”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”) podjęte w dniu 12 maja 2016 roku, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów i liczbę głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Ponadto Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9.