Raport bieżący numer 27/2021 z dnia 18 października 2021 roku.

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 18 października 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta (ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”), jak również treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie było uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło również od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.