Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 22.05.2020 roku

Zarząd emitenta, tj. VIGO Photonics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Emitenta, wobec osiągnięcia przez Emitenta w roku obrotowym 2019 zysku netto w kwocie 13.883.746,60 złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100), jak również wobec aktualizacji Strategii Emitenta na lata 2016-2020, w tym zmiany polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym numer 9/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania i zwrócenia się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta o niewypłacanie dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Emitenta nie przedstawił propozycji co do dnia dywidendy ani dnia wypłaty dywidendy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, zwrócił się do Rady Nadzorczej Emitenta z wnioskiem o zaopiniowanie rekomendacji, o której mowa powyżej.