Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 12.04.2016 roku

Zarząd Spółki VIGO Photonics S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym w związku z art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 3, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, wobec osiągnięcia przez Spółkę w roku obrotowym 2015 zysku netto w kwocie 9.467.744,20 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery 20/100), podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania i zwrócenia się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia kwoty 4 733 872,10 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa 10/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (6,49 złotych na 1 akcję).
Ponadto Zarząd, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, proponuje ustalić dzień dywidendy na dzień 19 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 3 czerwca 2016 roku.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej Spółki z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie rekomendacji i wniosku, o których mowa powyżej
Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.