Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 21.11.2014 roku

Zarząd spółki VIGO Photonics S.A. informuje, iż 21 listopada 2014 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 977/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (“KDPW”) z dnia 21 listopada 2014 r., na podstawie której KDPW postanowił dokonać 24 listopada 2014 r. asymilacji 40.250 (czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO Photonics S.A.  oznaczonych kodem PLVIGOS00031 z 219.000 (dwieście dziewiętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO Photonics S.A. oznaczonymi kodem PLVIGOS00015.
Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLVIGOS00015.
Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził jednocześnie , że z dniem 24 listopada 2014 r. kodem
PLVIGOS00015 oznaczonych będzie 259.250 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki VIGO Photonics S.A.

W uchwale wskazano, że wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim